bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przedmiot działalności

Podstawowe cele i zadania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie określa m.in. § 6 i 7 Statutu WSSE

§ 6. 1. Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:
1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk;
2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych:
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
15) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
16) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej;
17) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
18) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
19) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia;
20) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.Opublikował: Elżbieta Łabaj
Publikacja dnia: 14.09.2010
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 25.08.2010
Dokument oglądany razy: 5 800